بذر خربزه درگزی

 بذر استاندارد خربزه واريته درگزی ۹۳

 

این بذر از ارقام اصلاح شده خربزه در کشور است که اصلاح آن توسط گروهی از متخصصین کشارزی صورت گرفته است عملکرد بالا ، کیفیت مطلوب میوه با طعم و درصد قند بالا، یکنواختی و بازارپسندی از مهمترین ویژگی های این رقم می باشد.گیاهی است زود رس که بالاترین عملکرد درتراکم ۴۷۰۰ بوته در هکتار( فاصله بین ردیف ها ۳ متر و روی ردیف۷۰ سانتی متر )به دست می اید. پتانسیل تولید این رقم بیش از ۳۵ تن در هکتار است که تحت شرایط مطلوب زراعی و مدیریت صحیح به دست می اید. مصرف بذر در هکتار یک کیلوگرم و میزان مصرف اب با توجه به روش ابیاری (قطره ای ، نشتی و جوی پشته ای ) بین ۶۵۰۰ تا ۹۵۰۰ متر مکعب در هکتار می باشد.جهت دستیابی به عملکرد بالا ، تغذیه مناسب و کنترل افات و بیماری ها در قالب برنامه تدوین شده کارشناسان شرکت ضروری می باشد.

بازدید: 875