بذر خربزه قصری

بذر استاندارد خربزه واريته قصری ۲۰۱

این بذر از ارقام اصلاح شده خربزه در کشور است که اصلاح آن توسط گروهی از متخصصین کشارزی صورت گرفته است عملکرد بالا ، کیفیت مطلوب میوه، شبکه بندی یکنواختی، بازارپسندی از مهمترین ویژگی های این رقم می باشد.گیاهی است میان رس که بالاترین عملکرد درتراکم ۵۹۰۰ بوته در هکتار(فاصله بین ردیف ها ۲۸۰ سانتی متر و روی ردیف۶۰ سانتی متر )به دست می اید. پتانسیل تولید این رقم بیش از ۴۰ تن در هکتار است که تحت شرایط مطلوب زراعی و مدیریت صحیح به دست می اید. مصرف بذر در هکتار یک کیلوگرم و میزان مصرف اب با توجه به روش ابیاری (قطره ای ، نشتی و جوی پشته ای ) بین ۶۵۰۰ تا ۱۰۵۰۰ متر مکعب در هکتار می باشد.جهت دستیابی به عملکرد بالا ، تغذیه مناسب و کنترل افات و بیماری ها در قالب برنامه تدوین شده کارشناسان شرکت ضروری می باشد

 

 

بازدید: 624