بذر ذرت شیرین

      بذر هیبرید ذرت شیرین و فوق شیرین

بذر ذرت شیرین به عنوان یکی از مهمترین انواع ذرت های ویژه جایگاه خود را در سبد غذایی مردم بسیاری از کشورها باز و تثبیت نموده است. در ایران مردم غالبا ذرت شیرین را به عنوان ذرت مکزیکی می شناسند که در تمام فصول سال در دسترس می باشد.

ویژگی های ارقام بذر ذرت شیرین

ذرت شیرین رقم نیکا ۱

متوسط رس بوده و دوره رشد آن از زمان کاشت تا گلدهی ۵۰ تا ۵۵ روز و تا مرحله خمیری شدن دانه ها یا برداشت بطور متوسط ۸۵ تا ۹۰ روز می باشد.

مشخصات رقم

ارتفاع بوته: ۱۶۰ تا ۱۸۰ سانتی متر

طول بلال: ۲۰ تا ۲۲ سانتی متر

رنگ دانه : زرد طلایی

تعداد ردیف دانه: ۱۶ تا ۱۸

تعداد دانه در ردیف: ۳۵ تا ۴۰

تراکم متوسط بوته: ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار

میانگین عملکرد بلال سبز: ۱۰ تا ۱۲ تن در هکتار

ذرت شیرین رقم نیکا ۲

این رقم زودرس بوده و دوره رشد آن از زمان کاشت تا گلدهی ۵۰ روز و تا زمان خمیری شدن دانه ها یا برداشت بطور متوسط ۷۵ تا ۸۰ روز می باشد.

مشخصات رقم

ارتفاع بوته: ۱۴ تا ۱۵۰ سانتی متر

طول بلال: ۱۹ تا ۲۰ سانتی متر

رنگ دانه : زرد طلایی

تعداد ردیف دانه: ۱۶ تا ۱۸

تعداد دانه در ردیف: ۳۵ تا ۴۰

تراکم متوسط بوته: ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار

میانگین عملکرد بلال سبز: ۹تا ۱۰ تن در هکتار

 

ویژگی های ارقام بذر ذرت فوق شیرین الیکا۱

این هیبرید میان رس بوده و دوره رشد آن از زمان کاشت تا گلدهی ۵۰ تا ۵۵ روز و تا مرحله برداشت بطور متوسط  حدود ۸۵ تا ۹۰ روز می باشد.

مشخصات رقم

ارتفاع بوته: ۱۶۰ تا ۱۸۰ سانتی متر

طول بلال: ۲۰ تا ۲۲ سانتی متر

رنگ دانه : زرد طلایی

تعداد ردیف دانه: ۱۶ تا ۱۸

تعداد دانه در ردیف: ۳۵ تا ۴۰

تراکم متوسط بوته: ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار

میانگین عملکرد بلال سبز: ۱۰ تا ۱۲ تن در هکتار

ذرت فوق شیرین میان رس الیکا۲

ذرت فوق شیرین رقم الیکا۲ میان رس بوده و دوره رشد آن از زمان کاشت تا گل دهی ۵۰ تا ۵۵ روز و تا مرحله برداشت بطور متوسط حدود ۸۰ تا ۸۵ روز می باشد.

مشخصات رقم

ارتفاع بوته: ۱۵۰ تا ۱۷۰ سانتی متر

طول بلال: ۱۸ تا ۲۰ سانتی متر

رنگ دانه : زرد طلایی

تعداد ردیف دانه: ۱۸ تا ۲۰

تعداد دانه در ردیف: ۳۴ تا ۳۸

تراکم متوسط بوته: ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار

میانگین عملکرد بلال سبز: ۱۱ تا ۱۲ تن در هکتار

 

 

 

بازدید: 1431